Nemovitosti a výstavba

Jak stavět ve venkovské krajině v podhůří Jeseníků, jak stavět v Karlovicích?

Území na rozhraní Hrubého a Nízkého Jeseníku bylo po mnoho staletí osídleno převážně německy mluvícím obyvatelstvem, které vtisklo ráz zdejší krajině a lidové architektuře. Ta byla zároveň ovlivňována architekturou slezskou, moravskou i českou. Zdejší přírodní podmínky, drsné klima, způsob obživy a vzájemné působení různých architektonických stylů dalo vzniknout typické jesenické architektuře.

Moderní doba, nové materiály a technologie nám umožňují méně respektovat přírodní a klimatické zákonitosti. Na druhou stranu, zachování tváře regionu, jedinečnosti území a udržení jeho typických znaků, včetně architektury, je důležité nejen pro nás, kteří zde žijeme, ale stejně i pro návštěvníky, kteří odlišnost regionu a jeho specifickou krásu vyhledávají. Umožnit rozmělnění a zničení typických znaků území výstavbou, která s jeho charakterem a tradicí nemá nic společného nepovažujeme za správný směr udržitelného rozvoje obce, proto se budeme snažit budoucí výstavbu v tomto smyslu ovlivňovat.

Co je pro tradiční stavby našeho regionu typické?

Typickou jesenickou architekturu reprezentuje tzv. jednotný jesenický dům, který se vyznačuje kompaktností a jednoduchostí. Pro jesenický dům je typický zřetelný obdélníkový půdorys, z něhož vyrůstá přízemní stavba se sedlovou střechou výrazného sklonu a podlahou na nízké podezdívce nebo těsně nad terénem. Tradiční rovnoramenná sedlová střecha dosahuje sklonů kolem 45°. Nedrží se na ní sníh a velký půdní prostor umožnuje pohodlné zobytnění. Vysoká sedlová střecha byla původně kryta šindelem, později břidlicí a jejími imitacemi, např.  eternitem, typicky však krytinou šedočerné nebo černé barvy. Prosvětlení střechy je tradičně zajištěno jedním nebo více vikýři se sedlovou nebo pultovou stříškou či prostými střešními okny. Štít je svisle obložený dřevem nebo zděný a omítnutý, v dolní části typicky ukončený podlomenicí, v případě omítaných štítů římsou nebo profilací v omítce. Vrcholy štítů často uzavírá čelní polovalba. Ve štítové zdi jsou zpravidla tři symetricky rozložená okna, dvě menší okna jsou osazena ve vlastním štítu. Okna jsou tradičně dvoukřídlá, obdélníková, tvaru stojatého obdélníku, v poměru stran 3:2, dělená výraznými venkovními příčkami na šest či čtyři tabulky. Komín je usazen poblíž hřebene uprostřed objektu. Vstup do domu bývá umístěn zhruba doprostřed okapové stěny na úrovni příčné chodby, která dříve oddělovala obytnou část od hospodářské a chráněný dřevěným zádveřím. Původní starší jesenický dům byl roubený z hraněných trámů na nízké kamenné podezdívce. Mladší typ jesenického domu má konstrukci stěn kamennou nebo cihlovou. Omítky jsou hladké, vápenné a nejčastěji bílé.

Jaké typy staveb naopak nedoporučujeme?

Absenci typických architektonických forem a prvků mají mnohé stavby podle typových projektů nabízených v katalozích.  Speciálními příklady, které nemají žádnou oporu ve zdejší architektonické tradici patří zejména alpský dům, americký bungalov, domy s plochou nebo pultovou střechou, domy ve stylu „podnikatelského baroka“, kanadský srub, obytný posed, pyramida, tiny house, mobilhouse, řadová zástavba, stavby zapuštěné ve svahu, vícepatrové malometrážní chatky či zemljanky.

Téměř všechno z výše uvedeného výčtu v Karlovicích už máme, budeme se ale snažit, aby se nám seznam více nerozrůstal, přestože si uvědomujeme, že netradiční řešení mohou být i architektonicky zdařilá a při respektování svého okolí a typických znaků původní zástavby území naší obce architektonicky obohatit. Máme příklady, jak by výstavba vypadat neměla, stejně tak ale máme řadu velmi pěkných příkladů, jak by vypadat mohla. Budeme rádi, pokud se inspirujete těmi druhými, tradičními a pomůžete uchovat tvář obce i regionu.

Jaké je doporučení obce pro novou výstavbu a stavebníky?

Nechte se při návrhu vašich staveb inspirovat architektonickým výrazem staveb typických pro zdejší region, ať už jde o celkovou formu nebo ztvárnění konkrétních architektonických detailů, materiálového a barevného řešení. Respektujte krajinný ráz, urbanistickou strukturu vesnice a charakter okolní zástavby. Vaše stavba není izolovanou jednotlivostí, ale součástí celku – obce i celého regionu – a bude viditelná i pro jeho ostatní obyvatele, nejen pro vás. To, že územní plán a regulativy nepostihují všechny stavební situace neznamená, že obec bude s každým záměrem rovnou souhlasit.

Konzultujte proto prosím váš stavební záměr, stavební výbor vám rád včas sdělí názor obce ještě před tím, než do něj začnete investovat finanční prostředky. Pro tyto účely prosím vyplňte formulář a dodejte stručný popis vašeho záměru s požadovanými přílohami na obecní úřad.

Děkujeme, obec Karlovice

Leták stavby CHKOJ.pdf