MA21

Schválením na zastupitelstvu byl zakončen projekt Společně plánovat a rozvíjet Karlovice II, ve kterém jsme pořádali různá setkání a akce pro veřejnost a plnili kritéria Kategorie C Místní agendy 21.

Zastupitelstvo obce Karlovice již dříve schválilo na svém zasedání Deklaraci Projekt Karlovice – Zdravá obec. Obec se tak zavázala k uplatňování principů MA21 a plnění kritérií MA21. Zastupitelstvo obce Karlovice schválilo na svém zasedání vznik Komise pro MA21, který je složen ze zástupce obce, zástupce ZŠ a MŠ Karlovice, zástupce NNO, zástupce podnikatelů. Zastupitelstvo obce Karlovice schválilo na svém zasedání finanční podporu aktivit MA21. Konkrétní podpořené aktivity uvádíme

Byl vypracován strategický plán rozvoje obce na roky 2014-2020, který obsahuje v návrhové části aktivity související s uplatňováním principů MA21.

Aktivity realizované v roce 2013

Společenské a kulturní centrum Slezan

  • beseda s občany k náplni centra  – koncepce a náplň centra, byla představena v rámci Dne obce
  • společné akce na vyklizení objektu – byla uspořádána 18.5. ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Karlovice, byly provedeny některé zbývající bourací práce, odvezena suť

Zlepšení vzhledu obce

  • workshop studentů architektury – ve spolupráci s Fakultou architektury VUT Brno proběhl 4-denní workshop k úpravám veřejných prostranství v Karlovicích spojený se zpracováním návrhů studentů formou výstavy a studentských prací, které byly oponovány a představeny veřejnosti
  • prezentace projektů a výstava v Karlovicích za účasti veřejnosti – proběhlo představení studentských prací veřejnosti formou výstavy na obecním úřadě

Den Země

  • informační kampaň – článek ke Dni Země byl uveřejněn ve zpravodaji, byl spojený s řešením problematiky třídění odpadu v obci
  • společný úklid obce a sázení stromů – byly vysazeny stromy u školy a skateparku

Festival a soutěž v kosení kosou Karlovická kosa

  • soutěž v kosení kosou na Dni obce – v rámci oživování tradic a tradičních činností byla uspořádána soutěž v kosení kosou u příležitosti Dne obce, jedná se rovněž o připomenutí tradice výroby kos a srpů v Muzeu Kosárna
  • festival lidové hudby Karlovická kosa – po soutěži v kosení kosou proběhl festival lidové hudby Karlovická kosa za účasti kapel tradiční lidové hudby – cimbálové muziky, dechové hudby či jiných forem české, moravské či slezské tradice
  • při pořádání festivalu a soutěže nám pomohly ZŠ a MŠ Karlovice, TJ Sokol, MC Kominíček, Sdružení dobrovolných hasičů Karlovice, Air Force Karlovice, Komunitní škola Karlovice, Myslivecké sdružení Karlovice, Actaea a další dobrovolníci

Den stromů

  • výsadba stromů v Karlovicích – proběhlo sázení ovocných stromů a keřů s dětmi z mateřské školy Karlovice

Celý rok jsme spolupracovali s dalšími partnery na uskutečňování různých aktivit a akcí pro veřejnost – zejména se ZŠ a MŠ Karlovice a místními spolky a sdruženími.

Všem, kteří se zapojili, touto cestou velmi děkujeme a doufáme, že nám pomohou také v příštím roce. V roce 2014 chceme pokračovat v nastaveném trendu spolupráce s partnery a oslovování veřejnosti.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.