Místní poplatky

Místní poplatky

Na podzim loňského roku byla vydána novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Výše uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti zrušení či úprav stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona.

Zastupitelstvo obce Karlovice vydalo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, z pobytu, za užívání veřejného prostranství a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad je pro rok 2020 stejná jako v minulých letech, tedy 600 Kč se splatností do 30. 6. 2020. Úleva se poskytuje studentům ubytovaným na kolejích, internátech a v nájemních bytech ve výši 200 Kč. Osvobozeni od poplatku jsou kromě případů daných zákonem, pouze děti do 1 roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně nezdržují v obci déle než 1 rok. Nájemní smlouvy, potvrzení o studiu a další doklady rozhodné pro osvobození či úlevu od poplatku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník neohlásí údaj rozhodný pro osvobození či úlevu v této lhůtě, nárok na osvobození či úlevu zaniká.

MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300, variabilní symbol: 1340…(doplní se číslo popisné nebo evidenční, v případě bytového domu ještě č. bytu, u chatařů před č. evidenční, též přidělená číslovka 70, 80 či 90.)

 

Poplatek ze psů

Sazba poplatku pro rok 2020 činí 200 Kč za jednoho psa, 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 100 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a 200 Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let. Zrušila se zvýšená sazba poplatku za psy držené v bytových domech. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 5. příslušného kalendářního roku.

MP pes: č. ú. 152669264/0300, variabilní symbol: 1341….(doplní se číslo popisné, evidenční nebo v případě bytového domu ještě číslo bytu.)

 

Poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu je nový poplatek, který od 01. 01. 2020 nahrazuje poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Sazba poplatku pro rok 2020 činí 12 Kč za osobu za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

MP z pobytu: č. ú. 152669264/0300, variabilní symbol: 1342….(doplní se číslo popisné či evidenční.)

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek se užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství např. k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků, kulturní, sportovní akce, tvorba televizních nebo filmových děl apod. Sazbu poplatku najdete na stránkách obce www.karlovice.eu v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

MP za užívání veřejného prostranství: č. ú. 152669264/0300, variabilní symbol: 1343.

 

Pronájem pozemku: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu 1. 10. 2020), variabilní symbol: číslo faktury nebo číslo nájemní smlouvy.

 

Vodné: Sazba pro rok 2020 činí 21,45 za 1m3.

č. ú. 155313802/0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 2020). Obyvatelé obdrží předtištěnou složenku od Aqua stopu, nehradí se na pokladně OÚ Karlovice, ale prostřednictvím pošty či převodem na účet.

 

Stočné: Sazba pro rok 2020 činí 32,20 za 1m3.

č. ú. 152669264/0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 2020), variabilní symbol: číslo faktury.

 

Konstantní symbol u všech je 0308.

Veškeré informace týkající se poplatků zjistíte na webových stránkách obce www.karlovice.eu v příslušných Obecně závazných vyhláškách.