Místní poplatky

Místní poplatky

 

Poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad je pro rok 2021 stejná jako v minulých letech, tedy 600 Kč se splatností do 30. 6. 2021. Úleva se poskytuje studentům ubytovaným na kolejích, internátech a v nájemních bytech ve výši 200 Kč. Osvobozeni od poplatku jsou kromě případů daných zákonem, pouze děti do 1 roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně nezdržují v obci déle než 1 rok. Nájemní smlouvy, potvrzení o studiu a další doklady rozhodné pro osvobození či úlevu od poplatku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník neohlásí údaj rozhodný pro osvobození či úlevu v této lhůtě, nárok na osvobození či úlevu zaniká.

MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300, variabilní symbol: 1340…(doplní se číslo popisné nebo evidenční, v případě bytového domu ještě č. bytu, u chatařů před č. evidenční, též přidělená číslovka 70, 80 či 90.)

 

Poplatek ze psů

Sazba poplatku pro rok 2021 činí 200 Kč za jednoho psa, 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 100 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a 200 Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 5. příslušného kalendářního roku.

MP pes: č. ú. 152669264/0300, variabilní symbol: 1341….(doplní se číslo popisné, evidenční nebo v případě bytového domu ještě číslo bytu.)

 

Poplatek z pobytu

Sazba poplatku pro rok 2021 činí 12 Kč za osobu za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Plátce poplatku odvede vybraný poplatek nejpozději do 20. dne následujícího pololetí.

MP z pobytu: č. ú. 152669264/0300, variabilní symbol: 1342….(doplní se číslo popisné či evidenční.)

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek se užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství např. k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků, kulturní, sportovní akce, tvorba televizních nebo filmových děl apod. Sazbu poplatku najdete na stránkách obce www.karlovice.eu v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

MP za užívání veřejného prostranství: č. ú. 152669264/0300, variabilní symbol: 1343.

 

Pronájem pozemku: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu 1. 10. 2021), variabilní symbol: číslo faktury nebo číslo nájemní smlouvy.

 

Vodné: Sazba pro rok 2021 činí 20,52 za 1m3.

č. ú. 155313802/0300

Obyvatelé obdrží předtištěnou složenku od Aqua stopu, nehradí se na pokladně OÚ Karlovice, ale prostřednictvím pošty či převodem na účet.

 

Stočné: Sazba pro rok 2021 činí 30,80 za 1m3.

č. ú. 152669360/0300, variabilní symbol: číslo faktury.

 

Konstantní symbol u všech je 0308.

Veškeré informace týkající se poplatků zjistíte na webových stránkách obce www.karlovice.eu v příslušných Obecně závazných vyhláškách.