Technická kontrola kotlů

Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství Městského úřadu Bruntál informuje všechny provozovatele kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, že jsou povinni nejpozději do 31. 12. 2016 provést kontrolu technického stavu a provozu kotle. 

Povinnost se vztahuje i na kotle s automatickým přikládáním nebo lokální topidla s výměníkem za podmínek uvedených v předchozí větě. 

Povinnost se vztahuje, jak na kotle umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak v nemovitostech určených k podnikání.

Kontrola se provádí prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Tímto dokladem by se měla odborně způsobilá osoba prokazovat. 

Kontrola se bude následně provádět jednou za dva kalendářní roky. 

Doklad o provedení kontroly kotle se bude předkládat jen na vyžádání příslušného orgánu ochrany ovzduší. 

Pokud ho provozovatel kotle nepředloží, může mu hrozit pokuta do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající, anebo až do výše 50 000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo osobu právnickou.

Průběžně doplňovaný seznam odborně proškolených osob je možno najít na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.   Proces proškolování probíhá pod dohledem Hospodářské komory ČR.

V případě kotlů, jejichž výrobce zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu kotle (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce kotle).

Zpracovala:

Ing. Hana Kutáčková