Úhrady místních a dalších poplatků

MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300 (splatnost k 30. 6. 2014)
variabilní symbol: 1340…..(doplní se číslo popisné nebo evidenční, v případě bytového domu ještě číslo bytu, u chatařů před č. evidenční, též přidělená číslovka 70, 80 či 90)
MP pes: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu 15. 2. 2014)
variabilní symbol: 1341….. (doplní se číslo popisné či evidenční, v případě bytového domu ještě číslo bytu)
MP za lázeňský nebo rekreační pobyt: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k poslednímu dni pololetí příslušného roku)
variabilní symbol: 1342….. (doplní se číslo popisné či evidenční)
MP z ubytovací kapacity: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k poslednímu dni pololetí příslušného roku)
variabilní symbol: 1345….. (doplní se číslo popisné, či evidenční)
MP za užívání veřejného prostranství: č. ú. 152669264/0300 (splatnost v den zahájení, při užívání po dobu 5 dnů nebo delší, nejpozději 5. den od zahájení) variabilní symbol: 1343
Pronájem pozemku: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu 1. 10. 2014)
variabilní symbol: 1019…. (doplní se číslo popisné či evid., příp. parcelní číslo)
Vodné: č. ú. 155313802/ 0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 2014)
Obyvatelé obdrží předtištěnou složenku od Aquastopu, nehradí se v pokladně OÚ Karlovice, ale prostřednictvím pošty či převodem z účtu na účet.
Stočné: č. ú. 152669360/ 0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 2014)
variabilní symbol: 2321….. (doplní se číslo popisné či evidenční, v případě bytového domu ještě číslo bytu)
(konstantní symbol u všech plateb je: 0308)
Veškeré další informace týkající se poplatků zjistíte na webových stránkách obce www.karlovice.eu v příslušných Obecně závazných vyhláškách.