Úhrady místních a dalších poplatků

Místní poplatky za komunální odpad (600,- Kč/poplatník) i za psa (100,- Kč/pes), vodné (16,50 Kč/m3) a stočné (24,75 Kč/m3) zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce. Úleva

u poplatku za likvidaci komunálního odpadu (200,- Kč) se také v roce 2018 týká pouze studentů ubytovaných na internátě, či kolejích nebo nájemních bytech, kde tak, jako v předchozích letech je třeba dodat potvrzení o ubytování, v případě nájemního bytu také potvrzení o studiu. Osvobozeni od poplatku jsou, kromě případů daných zákonem, pouze děti do 1 roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně nezdržují v obci Karlovice déle než 1 rok. Také poplatníci, kteří mají ve svém vlastnictví v obci mimo bytu či rodinného domu i rekreační objekt nebo vlastní objekty, které prokazatelně nelze užívat, jsou od poplatku za tyto objekty osvobozeni.

MPO (komunální odpad): č. ú. 152669264/0300 (splatnost k 30. 6. 2018), variabilní symbol: 1340 …. (doplní se číslo popisné nebo evidenční, v případě bytového domu ještě č. bytu, u chatařů před č. evidenční, též přidělená číslovka 70, 80, či 90)

MP pes: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu 15. 2. 2018), variabilní symbol: 1341….. (doplní se číslo popisné, či evidenční, v případě bytového domu ještě č. bytu)

MP za lázeňský nebo rekreační pobyt: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k poslednímu dni pololetí příslušného roku), variabilní symbol: 1342….. (doplní se číslo popisné, či evidenční)

MP z ubytovací kapacity: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k poslednímu dni pololetí příslušného roku), variabilní symbol: 1345….. (doplní se číslo popisné, či evidenční)

MP za užívání veřejného prostranství: č. ú. 152669264/0300 (splatnost v den zahájení, při užívání po dobu 5 dnů nebo delší, nejpozději 5. den od zahájení), variabilní symbol: 1343

Pronájem pozemku: č. ú. 152669264/0300 (splatnost k datu 1. 10. 2018), variabilní symbol: číslo faktury anebo číslo nájemní smlouvy.  

Vodné: č. ú. 155313802/ 0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 2018). Obyvatelé obdrží předtištěnou složenku od Aqua stopu, nehradí se v pokladně OÚ Karlovice, ale prostřednictvím pošty, či převodem z účtu na účet.

Stočné: č. ú. 152669360/ 0300 (úhrady k datu 15. 1. a 15. 7. 2018), variabilní symbol: číslo faktury.

(konstantní symbol u všech plateb je: 308)