Jak dál s komunálními odpady v Karlovicích?

Jak dál s komunálními odpady v Karlovicích?

Ekonomika nakládání s odpady je jednou z významných položek v rozpočtu obce. V roce 2023 budou očekávané výdaje za odpady 1.95 mil Kč, tj cca 7 % celkového rozpočtu. Příjmy z poplatků a odměn za třídění odpadů jsou plánovány ve výši 970 tis. Kč, měly by tak pokrýt asi polovinu nákladů. Tu druhou obec plánuje uhradit ze svého rozpočtu. Reálné příjmy však mohou být nižší než očekávané, v letech 2021 a 2022 nepokryly dokonce ani 40 % nákladů na odpady, takže více než 60 % z ceny za odpad vytvářený jednotlivci bylo hrazeno z obecního rozpočtu ze společných peněz.

Dofinancování odpadů obcemi je běžné, řada jich, podobně jako Karlovice, provoz systému nakládání s odpady dotuje. Obvyklá úroveň je však výrazně nižší než ta naše, v průměru činí 30 % výdajů za odpady.

Aktuální výše poplatků za obecní systém odpadového hospodářství je obecní vyhláškou (OZV 2/2021) stanovena na 700 Kč na poplatníka za rok. Maximální možný poplatek, který obec může při aktuálně platném systému od poplatníků vybírat, je 1200 Kč. Poplatníkem je každý občan s trvalým pobytem a dále vlastníci nemovitostí, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Při stávajícím počtu poplatníků, kterých je cca 1100, nelze ani maximálním zvýšením poplatku špatnou ekonomickou bilanci hospodaření s odpady vyřešit tak, aby hospodaření s odpady bylo vyrovnané. Zvýšení by nás však posunulo blíže k běžné úrovni pro dofinancování, protože vybrané prostředky by pokrývaly téměř 70 % nákladů.

Z každoroční evidence vyplývá, že množství komunálních odpadů, které v Karlovicích vytváříme, je dlouhodobě dosti stabilní (obrázek 1). Ročně vyprodukujeme necelých 400 tun odpadů, z toho zhruba 3/4 tvoří směsný komunální odpad (SKO), který je ukládán na skládku a zbytek, asi 100 t, tvoří odpad separovaný. Jeho množství velmi zvolna roste. Jak si v množství odpadů stojíme ve srovnání se zbytkem republiky ukazuje tabulka 1.

Tabulka 1: Srovnání množství odpadů v Karlovicích a zbytku ČR v roce 2022.

Množství kg/osoba/rok Karlovice Okres Bruntál MS Kraj ČR
Směsný komunální odpad 278,0 182,9 175,8 188,4
Sklo 10,4 13,8 14,1 15,2
Plasty 20,9 19,3 17,5 17,2
Papír, lepenka 8,6 17,6 22,3 22,1
Tříděný odpad (celkem) 39,5 51,1 53,2 55,0

Z hodnot v tabulce je jasné, že množství směsného komunálního odpadu produkovaného v naší obci je výrazně vyšší, než jsou průměrné údaje pro okres, kraj a celou republiku. Naopak míra třídění za obecným průměrem zaostává. Velké množství SKO však není jen specifikum Karlovic, podobně nebo jen o něco lépe jsou tom sousední obce. Například Široká Niva v roce 2021 vyprodukovala 267 kg/os., Vrbno pod Pradědem 230 kg/os.

Nadměrná produkce odpadů je příčinou toho, že ekonomika našeho systému odpadového hospodářství je zbytečně drahá a zatěžuje obecní rozpočet mnohem více než je obvyklé a vhodné.

Obrázek 1: Množství odpadů produkovaných v Karlovicích v letech 2015-2022.

Špatnou ekonomickou bilanci způsobenou vysokou produkcí odpadů navíc komplikuje výhled daný podmínkami nastavenými v zákonu o odpadech (zákon č. 541/2020). Ten stanovuje limit pro množství SKO na obyvatele v tunách za rok, při jehož překročení dochází k razantnímu navýšení poplatku za uložení odpadu na skládce (tabulka 2). To má být motivačním – donucovacím – prvkem vedoucím k snižování množství odpadů obecně, jejich lepší separaci a recyklaci. V loňském roce nás poplatek za uložení odpadu nad limit při hodnotě 900 Kč za tunu přišel na 81 tis. Kč. V letošním roce je tento poplatek za každou tunu nad limit 1000 Kč, takže pokud vyprodukujeme stejné množství odpadu jako loni, bude nás poplatek stát 100 tis. Kč. V každém dalším roce se odpadový limit na osobu snižuje a nadlimitní poplatek zvyšuje až na 1850 Kč v roce 2029 a dalších.

Tabulka 2: Podmínky stanovené zákonem o odpadech (§ 59, zákon 541/2020).

Rok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
SKO zákonný limit (t/os./rok) 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12
Skládkovné Kč/t (do limitu) 500 500 500 500 600 600 700 700 800
Skládkovné Kč/t (nad limit) 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850
Limit SKO (t) pro Karlovice 194,6 184,3 174,1 163,8 153,6 143,4 133,1 122,9 122,9

Finanční dopad na růst nákladů na odpadové hospodářství obce je nevyhnutelný.  Částku, o kterou nás jen tato zákonná podmínka připraví do roku 2030, pokud nesnížíme množství odpadů, ukazuje obrázek 2. Je z něj zřejmé, že v roce 2030 bude při stávajícím množství SKO jen kvůli poplatku za uložení odpadu na skládce cena ročně vyšší o dalších 250 tis. Kč. Celkové náklady na odpadové hospodářství v horizontu jednotek let přesáhnou 2 mil Kč a kumulovaná finanční ztráta jen za poplatky do roku 2030 bude bezmála 2 mil Kč.

Obrázek 2: Růst nákladů na odpadové hospodářství obce při zachování stávajícího množství odpadů a úrovně jejich separace. A – Množství SKO (t) v Karlovicích – průměr let 2021 a 2022; B – Množství SKO (t) zákonný limit pro Karlovice (rok 2022/1024 obyvatel); C – Celkové náklady na odpady – při zachování množství SKO (mil Kč); D – Náklady za SKO – při zachování množství (mil Kč); E – Náklady za SKO – při dodržení zákonného limitu (mil Kč); F – Kumulativní finanční ztráta – skládkovné za odpad nad zákonný limit (mil Kč); G – Celkové náklady na odpady – se započtenou sankcí (mil Kč).

Dalším faktorem, který může naše odpady prodražit, je vedle množství odpadů i nedostatečná úroveň jejich třídění. Podle zákona je obec povinna zajistit, aby tříděný recyklovatelný odpad tvořil v roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v roce 2030 a následujících alespoň 65 % a v po roce 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálního odpadu. V případě, že obec nebude schopna takovou míru separace odpadů zajistit, hrozí jí každoročně sankce ve výši dalších 200 tis. Kč. O špatné úrovni třídění v naší obci svědčí konkrétní čísla z roku 2022 (obrázek 3). Ukazují, že SKO aktuálně tvoří téměř 75 % celkového množství odpadů. Dosáhnout úrovně požadované zákonem, tj. 60% podíl vytříděného odpadu v roce 2025, bude proto obtížné, spíše nemožné a riziko sankcí bude velmi vysoké.

Obrázek 3: Podíl jednotlivých složek (%) na celkovém množství komunálního odpadu v Karlovicích v roce 2022.

Částky, které obec vynakládá na poplatcích za nadbytečné množství odpadu a špatnou úroveň jeho třídění jsou vysoké. Ve skutečnosti jsou však jen malou částí z celkové sumy, kterou za velké množství odpadu každoročně platíme a za nevytříděný nezískáváme zpět na poplatcích za separovaný odpad od Eko-Komu. Pokud by množství našeho odpadu odpovídalo průměru okresu Bruntál, byl by roční náklad na směsný komunální odpad cca 650 tis. Kč. Spolu s náklady na separovaný odpad, které tvoří cca 40 % celkových nákladů na odpadové hospodářství, by tak celkové náklady na komunální odpad dosáhly 900 tis. Kč, tedy méně než polovinu letošních očekávaných nákladů.

Částka, kterou obec v předchozích letech za nadprůměrné množství odpadů zaplatila, byla při stejném množství odpadů sice nižší než v letošním roce. Pokud však nedokážeme snížit množství odpadů v letech následujících, bude naopak každý rok o desítky až stovky tisíc korun růst. Velmi zjednodušeně se proto dá říct, že vysokou produkcí odpadů sami sebe každoročně připravujeme zhruba o 1 mil Kč z obecního rozpočtu.

Možností, jak situaci změnit, není mnoho. Základní nutností je snížit množství odpadů. Nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak to udělat, je vzniku odpadu předcházet a odpad nevytvářet. Nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne. Množství odpadu, který vyprodukujeme je na každém z nás, a pokud nezměníme své chování, nezmění se ani špatná situace obecního odpadového hospodářství.

Druhou nutností je zlepšení separace odpadů. Ze strany obce podnikáme kroky, které občanům třídění ještě více usnadní. Ať už to bude častější informování o správném třídění, optimalizace systému sběrných míst pro separovaný odpad, zřízení komunitní kompostárny na ČOV, případně pytlový svoz dalších druhů separovaného odpadu.

Obec je ze zákona povinna přebrat veškerý komunální odpad, který vzniká na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a zajistit podmínky pro jeho třídění. Na druhou stranu producenti odpadu, tj. občané, jsou stejně tak povinni odpad třídit a nastavený obecní systém respektovat. Ti, kteří ho respektovat nebudou, se budou vystavovat citelným finančním postihům.

Třetí nutností je revize stávajícího systému nakládání s odpady, od jejich sběru až po likvidaci, z pohledu jeho vhodnosti, nastavení, účinnosti a nákladovosti. Základem je prověřit, zda jako obec platíme skutečně za to, co vyprodukujeme. Zda frekvence svozů, kterou aktuálně máme, není příliš vysoká a nezvyšují se tak zbytečně náklady na dopravu, zda jsou svozy prováděny vhodnými dopravními prostředky, aby nedocházelo ke zbytečným či nákladným jízdám apod. Budeme se snažit motivovat svozové firmy, aby upravili své technické vybavení tak, aby umožnilo přejít postupně na systém zohledňující i množství odpadu produkované jednotlivými poplatníky, tedy aby každý platil jen za odpad, který skutečně vyprodukuje.

Stávající obecně závazná vyhláška ukládá poplatníkům ohlašovací povinnost přihlásit se k poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku jejich poplatkové povinnosti. Tuto povinnost má každý občan s trvalým bydlištěm a každý vlastník nemovitosti na území obce, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, tzn. majitelé objektů pro individuální rekreaci, chat a dalších neobydlených nemovitostí. Po ukončení právě probíhající kontroly plnění této povinnosti, bude správcem poplatku těm poplatníkům, kteří ji dosud nesplnili, poplatek doměřen platebním výměrem. Stejně tak bude provedena kontrola, zda podnikající fyzické a právnické osoby, které při své činnosti vytvářejí odpad, mají uzavřenu smlouvu na jeho likvidaci se zařízením určeným pro nakládání s odpady, a nezneužívají k tomuto účelu obecní sytém odpadového hospodářství.

Věříme, že výše zmíněnými kroky se náklady na odpady podaří snížit a ke zlepšení ekonomiky odpadového hospodářství nebude třeba využít poslední možnost, kterou je zvýšení samotného poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Martin Kočí, místostarosta