Oznámení o svozu nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne současně se svozem odpadu objemného v sobotu dne 14. 5. 2022 v době od  08:00 hodin do 12:00 hodin na parkovišti vedle Hasičské zbrojnice a v prostoru před „kravínem“ v Zadní Vsi.

Do speciálního kontejneru bude možné odkládat nebezpečný odpad tj. odpad, který má svými vlastnostmi  negativní vliv na životní prostření a zdraví lidí nebo zvířat (př. škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, infekčnost, teratogenita, mutagenita, ekotoxicita) nebo při manipulaci s ním hrozí nebezpečí, které má původ v jeho vlastnostech (př. oxidační schopnost, výbušnost, hořlavost, žíravost, uvolňování toxických nebo nebezpečných plynů…)  

Nebezpečnými odpady jsou například:

syntetická mořidla a ředidla, syntetické barvy a laky, autobaterie, syntetické a minerální oleje a ropné produkty, kyseliny a hydroxidy, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy a použité jehly), tiskařské barvy, tonery a inkousty, těkavé látky, fotochemikálie a pesticidy

Dále výrobky obsahující freony, obaly a materiály nebezpečnými látkami znečištěné.

Na ukládání odpadu budou dohlížet zaměstnanci obce a svozové společnosti.